Pályázatok

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hevesi Tankerülete

                           

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Zeneművészeti Tagintézménye

tagintézmény-vezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2021.08.15-ig szól.

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3360 Heves, Hősök tere 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A tagintézmény-vezető feladata a tagintézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyeket jogszabály vagy belső utasítás nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •         Főiskola, felsőfokú pedagógusi végzettség és tanári szakképzettség, vagy a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 98.§ (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,
 •         pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat
 •         cselekvőképesség
 •         büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
 •         megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető
 •         pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •         zeneművészeti főiskolai vagy egyetemi diploma

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata
 •         a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével)
 •         szakmai önéletrajz
 •         a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket
 •         90 napnál nem régebbi hatósági igazolvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
 •         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közléséhez)
 •         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. július 5.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hevesi Tankerülete címére történő megküldésével (3360 Heves, Deák Ferenc utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/095/4-15/2016 , valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető.

vagy

 •         Elektronikus úton Szabó Imre Tiborné intézményvezető részére a hevesiskola.ig@gmail.com E-mail címen keresztül

vagy

 •         Személyesen: Szabó Imre Tiborné intézményvezető, Heves megye, 3360 Heves, Fő út 16. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •         helyben szokásos módon

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. június 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.