Álláspályázat FIZIKA-BÁRMELY vagy INFORMATIKA -BÁRMELY szakra

ÁLLÁSPÁLYÁZAT
fizika-bármely vagy informatika-bármely szakos általános iskolai tanár
munkakör betöltésére.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hevesi Tankerülete
a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Hevesi József Általános Iskola és AMI Körzeti Tagiskolája
fizika-bármely vagy informatika-bármely szakos általános iskolai tanár
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2016.12.28 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Heves megye, 3360 Heves, Gyöngyösi utca 50-52.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: általános iskolai szaktanári feladatok valamint egyéb, a pedagógus munkakörhöz tartozó feladatok ellátása a munkaköri leírásban foglaltak szerint

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, fizika-bármely vagy informatika-bármely szakos általános iskolai tanár,
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz
 • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolatai
 • hatósági bizonyítvány a büntetlen élet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely miatt nem folytathat pedagógusi tevékenységet
 • nyilatkozat (a pályázónak a 2011. évi CXII. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény alapján nyilatkoznia kell arról, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezők és a döntéshozók részére történő sokszorosításához, továbbításához)

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2016. augusztus 22. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. augusztus 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Imre Tiborné intézményvezető nyújt, a 06-36/545-222-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hevesi Tankerülete címére történő megküldésével (3360 Heves, Deák Ferenc utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/095/4-62/2016, valamint a munkakör megnevezését: fizika-bármely vagy informatika-bármely szakos általános iskolai tanár.
  vagy
 • Elektronikus úton Szabó Imre Tiborné intézményvezető részére a hevesiskola.ig@gmail.com E-mail címen keresztül
  vagy
 • Személyesen: Szabó Imre Tiborné intézményvezető, Heves megye, 3360 Heves, Gyöngyösi utca 50-52.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 19.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: helyben szokásos módon

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.